Descrierea meseriilor

Posted on

Depune dosarul online: https://eadmitere.sime.md/

ELECTROGAZOSUDOR – MONTATOR

Electrogazosudorul-montator este o persoană specializată în operaţii de sudare, care efectuează o asamblare nedemontabilă a două sau mai multe piese prin încălzire, topire sau presare, prin orice procedură – manual, cu ajutorul echipamentului mecanic sau automat, cu sau fără adăugare de materiale precum şi deţinătorul competenţelor necesare pentru montarea utilajelor şi construcţiilor produse.

Importanţa acestei meserii creşte în raport cu dezvoltarea tehnologiilor moderne. Sporirea gradului de complexitate a tehnologiilor  în construcţii şi construcţii de maşini şi utilaje, modernizarea gospodăriei casnice şi dezvoltarea, în legătură cu aceasta a produselor de larg consum, precum şi apariţia noilor materiale, lărgesc aria de aplicare a competenţelor  profesionale a elecrogazosudorului-montator. Aceste competenţe pot fi utilizate şi în domeniul oferirii serviciilor.

Muncitorul calificat alege modalitatea de realizare a sarcinii, reeşind din modalităţile  bine cunoscute în baza instruirii teoretice şi practice. Acţiunile întreprinse se corectează în funcţie de condiţiile de realizare.

Finalităţile de studii ale meseriei electrogazosudor-montator sunt orientate spre atingerea nivelului de calificare pretins şi se realizează în baza curriculumului la specialitatea/meseria respectivă.

ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII

Deținătorul acestei calificări profesionale este o persoană specializată în operații de montare a rețelelor electrice aeriene, subterane, aparente, îngropate; montarea aparatelor electrice; instalarea prizei de pământ şi conectarea receptorilor, montarea rețelelor provizorii de iluminat. Importanţa acestei meserii pentru Republica Moldova crește în raport cu amploarea dezvoltării ramurii construcțiilor atât a obiectivelor cu destinație industrială, a celor ce oferă servicii, cât şi a sectorului  particular de construcție a locuințelor.  Necesitatea pregătirii muncitorilor calificați  în această meserie, conform unui curriculum modernizat, vine şi din evoluția tehnologiei de producție şi diversitatea materialelor utilizate în activitatea profesională. Noile tehnologii utilizate în construcții, precum şi noile viziuni ale clienților, determină o nouă accepție a profesionalismului şi a calității activității profesionale: cunoașterea şi realizarea corectă şi eficientă a proceselor tehnologice specifice meseriei, cunoașterea şi utilizarea corectă şi eficientă a materialelor, folosirea cu îndemânare a utilajului, comunicarea asertivă cu angajatorul şi clientul. Formarea profesională în meseria : ”Electrician în construcții”  realizată în cadrul învățământului profesional tehnic secundar, cu durata studiilor de 2 ani, asigură nivelul 3 de calificare, prezentat în Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova.

LĂCĂTUȘ  – INSTALATOR TEHNICĂ SANITARĂ

Lăcătuşul-instalator tehnică sanitară calificat poate activa atât în calitate de muncitor în cadrul unei întreprinderi specializate cât și presta servicii individuale în domeniu. Lăcătuşul-instalator tehnică sanitară, care oferă servicii individuale de specialitate, pe lângă faptul că trebuie să posede o pregătire teoretică în domeniile mecanicii, hidraulicii etc. și experiență practică privind montarea, întreținerea și repararea sistemelor  tehnico-sanitare trebuie să dea dovadă de calități manageriale și antreprenoriale.  Profesia lăcătuş-instalator tehnică sanitară include o gamă largă de competenţe  profesionale  aferente  instalării și exploatării sistemelor tehnico-sanitare exprimate în termeni de cunoștințe, capacități și atitudini după cum urmează:

  • Abilităţi şi deprinderi practice de a organiza procesul și locul de muncă; analiza și interpreta documentația de montare; monta instalații interioare de apă rece si caldă pentru uz menajer, instalații pentru stingerea incendiilor, sisteme de canalizare, obiecte și accesorii tehnico-sanitare, sisteme clasice de încălzire, sisteme solare de încălzire, aparate de măsură și control; verifica și regla instalaţiile, armăturile, utilajele de alimentare cu apă, canalizare și de încălzire montate, localiza și remedia defecțiunile apărute la instalațiile montate; efectua operații de mentenanță și reparații curente și capitale ale sistemelor tehnico-sanitare, asigura calitatea lucrărilor efectuate.
  • Calităţi interpersonale şi profesionale: comunicare eficientă; disciplină; asumarea responsabilității; concentrare sporită; atenție la detalii, spirit de echipă, amabilitate; promptitudine, rigurozitate, conștiinciozitate privind respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă etc. Ocupaţia lăcătuș – instalator tehnică sanitară implică efort fizic și solicită stare satisfăcătoare a sănătăţii, manifestată prin rezistenţă la condiţiile specifice muncii – curenţi de aer, umiditate  sporită, zgomot, lucru la înălţime etc. Pentru a fi eficient la locul de muncă lăcătuşul-instalator tehnică sanitară  trebuie să dețină un șir de aptitudini  psihomotorii, senzoriale și fizice – spirit de observație, dexteritate manuală, percepție tridimensională și acuitate vizuală.https://www.youtube.com/watch?v=00tnY-ivRY4

OPERATOR ÎN SALA DE CAZANE

Operatorul în sala  de  cazane asigură obținerea agentului termic pentru furnizarea acestuia la consumatori în cantitatea si la calitatea solicitatã In desfasurarea activității sale operatorul în sala de cazane deservește utilaje echipamente si dispozitive , aparate de masură si control, unelte, astfel :

– cazanul / baterie de cazane

– instalatii anexe cazanului:  supraîncalzitor, pompe dozatoare, ventilatoare, supape de siguranță,

– rezervoare si vase de stocaj,

– schimbătoare de căldura / preâncalzitoare

– sistem de pompare (apă, combustibil,etc)

– trasee, retele, ventile;

– aparate  de masură si  control.

Principalele responsabilități ale operatorului în sala de cazane sunt următoarele:

– Supraveghează procesul de alimentare cu combustibil și ardere in focarul cazanului;

– Reglează nivelul apei, debite, temperature agentului termic, tirajul de aer , etc;

– Execută manevre pentru oprirea / răcirea / golirea cazanului;

– Verifică si execută operații prevăzute de curățare / conservare cazan;

– Inscrie in jurnalul parametrii si evenimente , care  au avut loc în tură, (foaie  de regim).

Este necesar ca exploatarea si întretinerea cazanului si instalațiilor anexe să se desfășoare în deplinã sigurantã, prin aplicarea si respectarea normelor de Sănătate si Securitate in Muncă si a celor privind Situațiile de Urgență, a normelor de Asigurare a Calității si a normelor specifice de Protecția Mediului

Principalele funcții indeplinite de operatorul cazane sunt:

  1. Punerea în funcţiune a cazanului, inclusiv a instalatiilor anexe;
  2. Exploatarea cazanului și instalatiilor anexe;
  3. Efectuarea operațiilor de oprire, răcire si golire a cazanului și instalațiilor anexe;
  4. Curătarea / conservarea cazanului;
  5. Inregistrarea parametrilor si evenimentelor.

TENCUITOR

Finalităţile programului  de formare profesională. Tencuitorul calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări precum: montarea şi demontarea schelelor; realizarea tencuielii umede cu mortar obişnuit şi amestecuri uscate; realizarea tencuielii  decorative; executarea lucrărilor de turnare a pardoselilor; realizarea lucrărilor cu foi de gips-carton;  montarea sistemelor termoizolante.

TENCUITOR-ZUGRAV

Finalităţile programului  de formare profesională. Tencuitorul calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări precum: montarea şi demontarea schelelor fixe şi mobile; realizarea tencuielii umede cu mortar obişnuit şi amestecuri uscate; realizarea tencuielii decorative; executarea lucrărilor de turnare a pardoselilor ;realizarea lucrărilor cu foi de gips-carton; montarea sistemelor termoizolante.

Zugravul calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări precum: executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii simple; executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii decorative; executarea lucrărilor de tapetare.

PLACATOR CU PLĂCI

Finalităţile programului  de formare profesională. Placatorul calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări precum :montarea şi demontarea schelelor fixe şi mobile; realizarea tencuielii umede; executarea placării suprafeţelor cu plăci naturale sau artificiale pe mortar obişnuit sau pe adezivi; executarea lucrărilor de turnare a pardoselilor; executarea îmbrăcăminţii  pardoselilor din piatră naturală sau artificială;  termoizolarea şi hidroizolarea  diferitor tipuri de suprafeţe; şlefuirea pardoselilor.

PLACATOR-MOZAICAR

Finalităţileprogramului  de formareprofesională.PLacatorul-mozaicar calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări precum:montarea şi demontarea schelelor fixe şi mobile; realizarea tencuielii umede; executarea placării suprafeţelor cu plăci naturale sau artificiale pe mortar obişnuit sau pe adezivi; executarea lucrărilor de turnare a pardoselilor; executarea îmbrăcăminţii pardoselilor din piatră naturală sau artificială; termoizolarea şi hidroizolarea  diferitor tipuri de suprafeţe; executarea îmbrăcăminţii din mozaic turnat, mozaic roman şi veneţian;  şlefuirea pardoselilor.

TENCUITOR  PLACATOR CU PLĂCI

Finalităţile programului  de formare profesională. Tencuitorul calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări precum: montarea şi demontarea schelelor; realizarea tencuielii umede cu mortar obişnuit şi amestecuri uscate; realizarea tencuielii decorative; executarea lucrărilor de turnare a pardoselilor; realizarea lucrărilor cu foi de gips-carton; montarea sistemelor termoizolante.

Placatorul calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări precum: montarea şi demontarea schelelor fixe şi mobile; realizarea tencuielii umede; executarea placării suprafeţelor cu plăci naturale sau artificiale pe mortar obişnuit sau pe adezivi;  executarea lucrărilor de turnare a pardoselilor; executarea îmbrăcăminţii pardoselilor din piatră naturală sau artificială;  termoizolarea şi hidroizolarea  diferitor tipuri de suprafeţe;  şlefuirea pardoselilor.

TÂMPLAR

Finalităţile programului  de formare profesională. Tâmplarul calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări de construcţii şi montaj precum: executarea şi montarea în clădiri a uşilor ş iferestrelor, mobile înzidite, lambriurilor; montare a furniturii; finisarea şi furniruirea construcţiilor din lemn; aplicarea pardoselelor din pavele din lemn şi din lame de parchet;  executarea  construcţiilo rprovizorii din lemn.

TÂMPLAR UNIVERSAL

Finalităţile programului  de formare profesională. Muncitorul calificat cunoaşte şi aplică cele mai importante lucrări de construcţii şi montaj  precum: fabricarea mobilei  corp, curbate şi mulate;  fabricarea tapiţeriei; mobilie mixte, moderne şi clasice; ornamentarea mobilei; fabricarea binalelor (uşi, ferestre).