Regulament

Posted on

Depune dosarul online: https://eadmitere.sime.md/

bannerAdmiterea în Școala Profesională nr.3, mun. Chișinău se efectuează în bază de concurs.

La concursul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat se pot înscrie şi cetăţenii Republicii Moldova care au absolvit o instituţie de învăţământ peste hotare în
condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii.

Nu se admite înregistrarea la studii cu finanțare la bugetul de stat a următoarelor
categorii de candidați:

1) la programele de formare profesională tehnică secundară:
titularii certificatului de calificare, diplomei de studii profesionale, ai diplomei de
studii superioare de licenţă, ai diplomei de studii superioare de master;

La concursul de admitere în învăţământul profesional tehnic, candidații se pot
înscrie:
1) la programe de formare profesională tehnică secundară:
a) cu durata de 3 ani, pentru instruirea în meserii conexe, în baza certificatului de
studii gimnaziale (sau a unui act de studii echivalent);
b) cu durata de 2 ani, pentru instruirea într-o meserie, în baza certificatului de studii
gimnaziale (sau a unui act de studii echivalent), certificatului de studii gimnaziale cu
seria specifică ASG/PEI sau persoane care nu au absolvit 9 clase și împlinesc vârsta de
16 ani pe parcursul anului de studii;

Se rezervează:
1) 15% din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/ meserie), prevăzute în
planul de admitere cu finanţare de la bugetul de stat, pentru următoarele categorii de
candidaţi:
a) cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
b) rămași fără ocrotire părintească;
c) care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
d) care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea
integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan
sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
e) proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
f) de etnie romă.

În vederea înscrierii candidatului la concursul de admitere, acesta va depune
dosarul în cadrul unei singure instituții de învățământ. Dosarul se depune fizic sau în
format electronic pe pagina web https://eadmitere.sime.md/.
15. Dosarul candidatului va cuprinde:
1) fișa de înscriere la concursul de admitere;
2) copia actului de identitate (orice act de identitate ce conține IDNP, inclusiv
buletinul de identitate provizoriu);
3) actul de studii cu anexa respectivă în original. În cazul în care dosarul se depune
electronic, actul de studii se va încărca în format pdf/ png/ jpg, iar în original se va
prezenta obligatoriu după anunțarea rezultatelor concursului de admitere în termenul
stabilit;
4) 4 fotografii color 3×4 cm. În cazul în care dosarul se depune electronic,
candidatul va încărca o fotografie în format pdf/ png/ jpg, iar după anunțarea
rezultatelor acestea se vor prezenta instituției de învățământ în modul stabilit;
5) dovada achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere poate fi achitată atât la
contabilitatea instituției de învățământ, precum și prin intermediul serviciului
guvernamental de plăți electronice MPay. Copii rămași fără ocrotire părintească sunt
scutiți de achitarea taxei de înscriere. foto (3×4);

Dosarul depus electronic personal de către candidat pe pagina web
https://eadmitere.sime.md/ este prelucrat de către Comisia de admitere a instituției de
învățământ în termen de până la 5 zile de la data depunerii dar nu mai târziu de ultima
zi de concurs. Dosarul depus nu poate fi modificat de către candidat fără a fi retras de
candidat sau întors de către Comisia de admitere pentru completare.
Retragerea dosarului din concurs se face printr-o cerere în care se indică
eliminarea completă din e-Admitere SIME ÎPT, totodată fiind specificat faptul că
achitarea privind depunerea dosarului nu se returnează și persoana a pierdut dreptul de
candidat.

După anunțarea rezultatelor concursului de admitere, candidatul prezintă
Comisiei de admitere a instituției de învățământ în termen de 3 zile actele în original
încărcate în e-Admitere SIME ÎPT în cazul când ele nu au fost deja prezentate
instituției.

Concursul la programele de formare profesională tehnică secundară
Media de concurs (MC) la programele prevăzute în pct. 9 sbp. 1) lit. a) – b), se
calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula:
MC = 0,4 MNEA+0,6 MNDP
unde:
MNEA – media notelor la examenele de absolvire;
MNDP – media notelor generale la disciplinele de profil, care se calculează
ținându-se cont de programul de formare profesională și domeniul de educație,
conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor/
profesiilor, aprobat prin HG nr. 425/2015

. Înmatricularea candidaților admiși se face strict în ordinea descrescătoare a
mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare
program de formare profesională, categorie de candidați, limbă de instruire şi sursă de
finanțare.
54. La finalizarea Concursului de admitere, sistemul e-Admitere SIME ÎPT
generează Procesul-verbal, care se semnează de către Preşedinte şi membrii Comisiei
de admitere și se încărcă în e-Admitere SIME ÎPT.
55. În listele nominale generate de sistemul e-Admitere SIME ÎPT, candidaţii sunt
înscrişi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.
56. Mediile de concurs obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii
de înmatriculare numai la instituţia şi programul de formare profesională tehnică la
care aceștia au candidat.
57. Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs,
înmatricularea se face prioritar pentru:
1) candidaţii cu cea mai mare medie a notelor la disciplina de profil;
2) candidaţii cu cea mai mare medie generală conform actului de studii;
3) candidaţii cu cea mai mare medie a notelor la examenele de absolvire.

Vezi Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică