Studii

Posted on

In Şcoala Profesională nr. 3, instruirea se desfășoară la următoarele meserii:

1. Procesul de instruire se desfăşoară în corespundere cu Planul-cadru pentru învățămîntul profesional tehnic secundar, planurile de învățămînt pe meserii/profesii şi a curriculelor pe module/discipline, precum și ghidurilor metodologice de aplicare a curriculei, aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării.

studii11

2. Activitatea didactica desfăşurată de către profesori cu elevii şcolii se realizează prin lecţii, lucrări practice și de laborator efectuate în laboratoare, ateliere, gospodării didactice, la întreprinderi, prin cercuri de creativitate tehnică, activități artistice, secții sportive și activităţi extraşcolare.

Educaţia şi formarea profesională a tinerilor au ca finalitate principală formarea competenţelor profesionale, care să-i facă apți pe viitorii absolvenți să se integreze social, să ocupe un loc de muncă, să contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile a țării, să-și realizeze propriile aspirații, să activeze în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

evaluare

3. Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor se face ritmic, pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul lecţiilor şi al celorlalte forme de activitate prin examinări orale şi scrise, activităţi practice şi de laborator şi finalizează cu teze semestriale, anuale şi examenul de calificare profesională.

.

Inserţia profesională

Unul din obiectivele de bază ale școlii este pregătirea muncitorilor calificați în domeniul construcției, care să fie competitivi pe piața muncii. Astfel cresc şansele de obţinere a unui loc de muncă bine plătit și este redus la minimum riscul investițiilor ineficiente în instituție.

Pentru a satisface cererea forței de muncă calificată, Școala Profesională nr.3, mun. Chișinău colaborează cu agenții economici, cu partenerii săi, pe domeniile educaționale și economice pentru a asigura angajabilitatea maximă a absolvenților școlii.

În acest sens sunt desfășurate următoarele activități:

agent econom
  • Analiza cererii forței de muncă calificată pe domeniile de pregătire profesională – permite planificarea planului de înmatriculare
  • Implicarea agenților economici la elaborarea programelor de pregătire profesională – asigură eficiența educațională
  • Participarea agenților economici la examenele de calificare profesională – garantează transparența calificării obținute
  • Mentoratul maiștrilor instructori pe parcursul practicii în producție – susțin integrarea socio – profesională a potențialilor angajați (absolvenți)
    • Asigurarea suportului tehnic din partea foștilor elevi ai școlii – favorizează angajarea în câmpul muncii a absolvenților instituției