A N U N Ț – C O N CU R S

IP Școala Profesională nr. din Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef secție practică (1 unitate) și șef secție pentru asigurarea calității (0,5 unități).

 La concursul pentru funcţia de şef de secţie poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are studii superioare universitare;

c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic; 

d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

e) cunoaște limba română;

f) nu are antecedente penale;

g) care, în ultimii 5 ani, nu au fost concediați în urma aplicării sancțiunii disciplinare de concediere conform art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau nu au fost destituiți dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

h) care nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șef de secție al instituţiei de învăţământ profesional tehnic prezintă personal (sau prin reprezentant), în biroul specialistului serviciu personal (MD-2038, mun. Chişinău, str. Decebal, 70, tel. de contact: 022551097, dna Hîncu Nelea), prin poștă sau prin e-mail [email protected], dosarul pentru concurs care va conţine următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

b) copia actului de identitate;

c) copia/copiile actului/actelor de studii;

d) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2;

f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h) declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

i) copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

j) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

k) participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Termenul limită de depunerer a dosarelor 21 iulie 2023, ora 17:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *