ANUNȚ–CONCURS

IP Școala Profesională nr. din Chișinău anunță despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef secție practică (1 unitate) și șef secție pentru asigurarea calității (0,5 unități).

Termenul limită de depunere a dosarelor 03 august 2023, ora 17:00

Detalii: https://sp3chisinau.md/anuntconcurs/

Telfon de contact: 022551097

Construiește-ți viitorul cu noi – Admiterea 2023

Dragi Aspiranți,

În această perioadă importantă din viața voastră, instituția noastră vă oferă oportunitatea de a vă făuri viitorul, cu un potențial imens de dezvoltare a carierei în domeniul construcțiilor.

De ce anume noi?

Fiindcă într-o lume în continuă schimbare, unul dintre puținele lucruri care rămân constante este necesitatea de a construi și de a inova. Fie că este vorba de locuințe, spații comerciale, infrastructură sau proiecte de inginerie civilă, specialiștii în construcții sunt esențiali pentru societatea noastră. Industria construcțiilor este una dintre cele mai stabile și dinamice domenii de activitate.

Studiind în cadrul Școlii Profesionale nr. 3 din Chișinău, veți avea acces la programe de formare profesională adaptate nevoilor actuale ale pieței muncii. Facem tot posibilul să ne asigurăm că pregătirea dvs este în corespundere cu cerințele și tendințele din domeniu. De asemenea, oferim oportunități de a efectua stagii de practică în cadrul unor întreprinderi de top din domeniu.

Știm că învățarea nu este doar despre studiu, ci și despre dezvoltarea personală. De aceea, ne străduim să creăm un mediu în care să vă simțiți susținuți, încurajați și, mai presus de toate, să vă puteți dezvolta într-un mod armonios.

Alegând Școala Profesională nr.3 din Chișinău, nu doar că vă pregătiți pentru un viitor sigur, ci contribuiți la construcția unei societăți mai bune și mai rezistente. Fiecare clădire, fiecare pod, fiecare drum pe care îl construim aduce o îmbunătățire semnificativă în societatea noastră.

Echipa noastră vă așteaptă în perioada 17 iulie-12 august și 17 august -26 august 2023. Suntem convinși că, odată ce veți cunoaște mai bine ceea ce oferim, veți fi și mai încrezători în alegerea voastră.

Construiți-vă viitorul cu noi! Depune dosarul online: https://eadmitere.sime.md/

Cu respect,

Administrația Școlii Profesionale nr.3 din Chișinău

A N U N Ț – C O N CU R S

IP Școala Profesională nr. din Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef secție practică (1 unitate) și șef secție pentru asigurarea calității (0,5 unități).

 La concursul pentru funcţia de şef de secţie poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are studii superioare universitare;

c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic; 

d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

e) cunoaște limba română;

f) nu are antecedente penale;

g) care, în ultimii 5 ani, nu au fost concediați în urma aplicării sancțiunii disciplinare de concediere conform art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau nu au fost destituiți dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

h) care nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șef de secție al instituţiei de învăţământ profesional tehnic prezintă personal (sau prin reprezentant), în biroul specialistului serviciu personal (MD-2038, mun. Chişinău, str. Decebal, 70, tel. de contact: 022551097, dna Hîncu Nelea), prin poștă sau prin e-mail [email protected], dosarul pentru concurs care va conţine următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

b) copia actului de identitate;

c) copia/copiile actului/actelor de studii;

d) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2;

f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h) declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

i) copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

j) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

k) participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Termenul limită de depunerer a dosarelor 21 iulie 2023, ora 17:00.